STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Samen met de Markt Den Haag

Markt Verkenning

Gemeente Den Haag wil meer samen met de markt innoveren en concrete vraagstukken oplossen door de markt eerder te betrekken. Dat is één van de conclusies van de jaarlijkse gezamenlijke marktdag ‘De Markt zijn we Samen’ van Gemeente Den Haag, MKB Infra en Bouwend Nederland van 12 september.

Dit jaar stond innovatie centraal. Bouwbedrijven en ambtenaren gingen samen in gesprek over de opgaven van Den Haag en de innovatie die ze zoekt.

Belangrijkste conclusies:

 • Samenwerking loont
  Je moet een drempel over, maar samen iets doen is de opmaat voor goede samenwerking. Gaandeweg ontstaat een cultuur van gunnen. En volledig open denken en je uitspreken leidt tot resultaat, iedereen heeft begrip voor wat gezegd wordt

 • Marktexpertise vroeger betrekken
  Diversiteit aan tafel werkt productief. Benut marktexpertise eerder in het proces en creëer daar ruimte voor (alternatieven toestaan). We moeten naar een andere benadering van EMVI toe, om meer ruimte te geven aan de aannemer

 • Innovatie moeten overheid en markt samen doen
  Innovatie is voortaan alleen integraal markt en overheid samen problematiek oppakken en kennis uit verschillende invalshoeken bij elkaar brengen. Samen met elkaar werken aan een opdracht om er het beste van te maken; laten we het gaan doen in een project.

-- meer --


MKB Convenant Dordrecht

Ketensamenwerking

In december 2016 en begin 2017 heeft de gemeente Dordrecht bijeenkomsten georganiseerd die in het teken stonden van betere ketensamenwerking door het eerder betrekken van marktpartijen bij projecten en Systems Engineering. Als voorbeeld kwam daarbij aan de orde de samenwerking van marktpartijen en de gemeente Rotterdam binnen het open MKB Convenant.

Na deze bijeenkomsten heeft de Stichting Rondom GWW, in samenwerking met Bouwend Nederland en MKB Infra, het initiatief genomen om te verkennen of het mogelijk is een Kring Dordrecht op te richten. Op 27 juni en 31 augustus heeft bij Villa Augustus in Dordrecht deze verkenning plaatsgevonden.

Het doel van de eerste bijeenkomst was, na onderlinge kennismaking, in onderling overleg te bezien of en wie van de 17 aanwezige bedrijven wil gaan deelnemen aan een op te zetten Kring Dordrecht. Collega's vanuit de Kring Rotterdam waren hierbij aanwezig en deelden hun ervaringen met de collega’s vanuit de regio Dordrecht. Na een uitgebreide kennismaking gaf Albert Martinus, voorzitter van Stichting Rondom GWW, een overzicht van wat de aanleiding voor de regionale bedrijven in Rijnmond was geweest om te komen tot een Open MKB-convenant met de Gemeente Rotterdam in 2011.

In de tweede bijeenkomst was het doel om met de aanwezigen te bepalen of we een gezamenlijk vertrekpunt hadden om tot een operationele kring Dordrecht te komen. Na een open dialoog werd duidelijk dat er sprake was van een gezamenlijke ambitie en een positieve grondhouding om te komen tot een kring Dordrecht.

Wordt vervolgd.


Marktdag Durven, Doen

RDM Campus

Stichting Rondom GWW, Netwerk Regioingenieurs en Bouwend Nederland organiseerden een Ketensamenwerkingsbijeenkomst 'Durven, Doen'. De bijeenkomst gingen over samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en had een dynamisch en interactief karakter.

De thema’s waren:

 • Contact in plaats van contract: hoe blijft de relatie goed?
 • Leading princeples uit de Marktvisie
 • BIM en Sytems Engineering: wat heeft dat nou met samenwerking te maken?
 • Innovatie: wordt er meer geinnoveerd als we beter samenwerken?

Na deze vier pitches, waarbij steeds een opdrachtnemer en een opdrachtgever aan het woord waren, liet Rick Lagerweij (Baanbreker in de Bouw) ons zien hoe de samenwerking in de praktijk loopt en hoe moeilijk dit vaak is! Na deze inspirerende woorden gingen we aan de slag. We gingen met elkaar in gesprek over één van de thema’s.

In koppels opdrachtgever / opdrachtnemer zijn afspraken gemaakt en vastgelegd op een polaroid.

De middag werd afgesloten door Bernard Wientjes, die de Bouwagenda toelichtte tijdens deze zeer geslaagde bijeenkomst 'Durven, Doen'.

-- meer --


Verder op deze website...

Nieuws

MARKTDAG AMSTERDAM: initiatief tot oprichting Kring Amsterdam"
MKB krijgt voet tussen de deur bij infra-opdrachtgevers: Krampachtige omgang verdwijnt.

KETENSAMENWERKING: MARKTDAG "DURVEN, DOEN"
Stichting Rondom GWW met het Netwerk Regioingenieurs.

van straat naar StraaD
De Straad van de toekomst!!

RONDOM GWW OP INFRATECH 2017
Stichting actief op InfraTech 2017.


Ketensamenwerking

Buitenwerk, Samen SterkInnovaties

De Straad 2.0

Stichting Rondom GWW is een partner in de StraaD 2.0.

BIM/Informatisering

Samen met de gemeente Rotterdam wordt een roadmap uitgewerkt.

LEAN/Halftime

Participant in de Halftime Tribune van SBR CURnet.

Ketensamenwerking

MKB Convenant Rotterdam staat model voor uitrol City Deal.