Stichting Rondom GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Open MKB Convenant Dordrecht
In 2017 en 2018 hebben de gemeente Dordrecht en stichting Rondom GWW een aantal bijeenkomsten georganiseerd die moeten leiden tot betere samenwerking in een open MKB Convenant.

Ketensamenwerking Dordrecht

In december 2016 en begin 2017 heeft de gemeente Dordrecht een aantal bijeenkomsten georganiseerd die in het teken stonden van betere ketensamenwerking door het eerder betrekken van marktpartijen bij projecten en Systems Engineering. Als voorbeeld kwam daarbij aan de orde de samenwerking van marktpartijen en de gemeente Rotterdam binnen het open MKB Convenant.

Initiatief Stichting Rondom GWW 2017

Na deze bijeenkomsten heeft de Stichting Rondom GWW, in samenwerking met Bouwend Nederland en MKB Infra, het initiatief genomen om te verkennen of het mogelijk is een Kring Dordrecht op te richten. Op 27 juni en 31 augustus heeft bij Villa Augustus in Dordrecht deze verkenning plaatsgevonden.

Het doel van de eerste bijeenkomst was, na onderlinge kennismaking, in onderling overleg te bezien of en wie van de 17 aanwezige bedrijven wil gaan deelnemen aan een op te zetten Kring Dordrecht. Collega's vanuit de Kring Rotterdam waren hierbij aanwezig en deelden hun ervaringen met de collega’s vanuit de regio Dordrecht. Na een uitgebreide kennismaking gaf Albert Martinus, voorzitter van Stichting Rondom GWW, een overzicht van wat de aanleiding voor de regionale bedrijven in Rijnmond was geweest om te komen tot een Open MKB-convenant met de Gemeente Rotterdam in 2011.

In de tweede bijeenkomst was het doel om met de aanwezigen te bepalen of we een gezamenlijk vertrekpunt hadden om tot een operationele kring Dordrecht te komen. Na een open dialoog werd duidelijk dat er sprake was van een gezamenlijke ambitie en een positieve grondhouding om te komen tot een kring Dordrecht.

Ist & Soll 2018

Begin 2018 heeft een verkenning voor een nauwere samenwerking in de keten met de gemeente Dordrecht plaatsgevonden. Al snel was er consensus over de behoefte van het vastleggen van een IST- en een SOLL-situatie, waarbij gaande weg duidelijk werd dat het wenselijk is de weg van IST naar SOLL binnen een structuur, zoals bijvoorbeeld een MKB-convenant, zou moeten plaatsvinden. De ervaring hiermee uit Rotterdam leert dat zo’n structuur de partijen op koers houdt, door elkaar eraan te herinneren waarom zij het allemaal doen, namelijk een plek om elkaar beter te leren kennen zodat het vertrouwen groeit (Ladder van Samenwerking) en op deze manier te werken aan waardecreatie en kostenreductie binnen projecten. Om dit te realiseren is een onafhankelijke procesmanager (convenant-manager, betaald door de OG's en ON's) een succesfactor gebleken.

De stip op de horizon en samenwerkingsprotocol

In Rotterdam hebben aannemers en gemeente gezamenlijk een stip aan de horizon geformuleerd. Met een gezamenlijk doel is het immers makkelijker om de samenwerking verder vorm te geven. Voor de uitwerking in Dordrecht was het van belang de punten van de gewenste situatie (soll) te verwerken. Daarnaast werd een concept Samenwerkingsprotocol opgesteld. Op welke manier gaan we met elkaar aan tafel zitten? Gaat het om brengen of halen? Gaan we voor gelijkwaardigheid? Wat betekent dat voor onze inbreng, zowel qua financiën als personele inzet?

Toewereken naar een Open Convenant Dordrecht

In de tweede helft van 2018 is zowel door de gemeente Dordrecht (met de partners uit Drechtsteden) als bij de regionale bedrijven van de kring Dordrecht nagegaan of met de volgende stap in de samenwerking kon maken en een open convenant met elkaar konden aan gaan.

Dat heeft tot de oprichting van de kring Dordrecht geleid. Op 20 september 2018 hebben 19 bedrijven hun handtekening gezet onder de intentieverklaring voor de kring Dordrecht.

Wordt vervolgd.