STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Open Convenant met de gemeente Rotterdam

In de stad Rotterdam geven de Dienst Stadsbeheer samen met het Ingenieursbureau van Stadsontwikkeling invulling aan onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de stad. Dat doen die diensten al tientallen jaren. Samen met de markt. Met marktpartijen die hun kennis en ervaring inzetten om de diensten van de stad voortdurend te helpen hun opdracht voor burgers en bedrijven uit te kunnen voeren. Dat doen ze door het uitvoeren van projecten.

Samenwerken aan hetzelfde doel, een bewuste keuze!

In de afweging tussen contract en contractrelatie voor die projecten, hebben de diensten van Rotterdam onderkent dat zij in het routinematig segment van inkoop meer aandacht nodig hebben voor de relatie met MKB-bedrijven. MKB-bedrijven die met hun specifieke waarde toevoeging in belangrijke mate partners zijn van de stad om haar schoon, heel en veilig te houden. Partners in de stad die elkaars belangen verstaan, in elkaar investeren en op die manier zich steeds meer ontwikkelen naar strategische partners. In 2003 startten een aantal lokale en regionale MKB-bedrijven in de grond-, weg-, en waterbouw en de gemeente Rotterdam een dialoog met als doel te komen tot een betere, efficiƫntere en meer duurzame samenwerking. In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en MKB-Rijnmond (nu Stichting Rondom GWW) een open convenant gesloten.

De Open Convenant Aanpak doe je samen!

De toevoeging 'open' borgt het toetsbare proces en de transparantie van de samenwerking onder dit convenant. Maar ook dat het convenant het mogelijk maakt dat partijen vanuit de markt kunnen toetreden tot het convenant mits ze het gedachtegoed en de afspraken van het convenant onderschrijven en daar naar handelen. Als voorbeeld van zo'n afspraak geldt dat zij op open wijze kennis en ervaring uit onder het convenant uitgevoerde projecten delen.

Organisatie

Het convenant vindt zijn uitwerking in door de partners uit te voeren zogenaamde convenantprojecten, waarin ze zoveel mogelijk van elkaar willen leren teneinde zowel de kwaliteit van het resultaat als van het proces te verbeteren. Gestimuleerd door een convenantmanager, die door beide convenantpartners is aangesteld, hun vertrouwen geniet en wordt gefinancierd, worden per convenantproject concrete resultaten vastgesteld. Resultaten die beschikbaar komen als kennis en uitgangspunt voor andere routinematige projecten die partners binnen maar vooral ook buiten het convenant uitvoeren en die als effect onder meer de reductie van verspilling veroorzaken.

Faseringen

Convenantprojecten staan partijen toe in een vroeg stadium van een project te participeren door kennis en expertise in te brengen. Resultaat is een betere uitvraag ( vraaginnovatie) en contractvorm die aansluit bij de uitvraag en het doel. Partijen die in een vroege fase deelnemen, zijn uitgesloten van de competitie en komen dus niet in aanmerking voor de uitvoering van de werkzaamheden. Aan de competitie kunnen ook partijen deelnemen die nog geen verbinding hebben met het convenant. In het geval dat een dergelijke partij succesvol is in de competitie committeert hij zich wel aan de afspraken onder het convenant.


 

Belangrijke doelen van convenant

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen
 • de verspilling in routinematig inkoop terug te dringen
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren
 • leerervaringen die ambtenaren en bedrijven opdoen bij de werken delen en ervan leren bij de volgende projecten.

Hoe doen we dat?

In een periode van 5 jaar, tussen januari 2014 en januari 2019, starten van minimaal 25 convenant projecten:

 • 8 projecten zijn al opgeleverd
 • 6 projecten zijn in voorbereiding
 • 12 projecten in onderzoek als mogelijk convenant project

Deelnemende partijen

 • 23 Regionale MKB infra bedrijven
 • Gemeente Rotterdam

Inmiddels zijn in Amsterdam, Hoorn, Utrecht, Nijmegen, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Drechtsteden en Waterschap Hollandse Delta kringen aan het ontstaan.