Skip to main content

De Visbrug

Korte terugblik Pilotproject Visbrug ’succesvol samenwerken in een Bouwteam’

Juni 2020

Het project Visbrug is aangewezen als eerste pilotproject waarbij invulling wordt gegeven aan de samenwerking tussen de Gemeente Dordrecht en de Stichting Rondom GWW in een project. Drie marktpartijen, leden van de Kring Dordrecht, hebben bij de voorbereiding van het project, samen met het Ingenieursbureau Drechtsteden, als Adviesteam integraal in de voorbereiding meegedacht over o.a. omgevingszaken, techniek, planning en overige risico's om zo te komen tot een zo optimaal mogelijke uitvraag. Dit alles in het kader van de samenwerking met de markt naar in 1 x goed.

Het project is middels een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure in de markt gezet, waarbij aannemersbedrijf Kloens de opdracht gegund heeft gekregen. Er is gekozen voor een bouwteamcontract, waarbij het gunningscriterium EMVI betrof op basis van de beste Prijs Kwaliteitsverhouding, en de weging van het criterium Prijs ondergeschikt is geweest (20%). In dit bouwteam hebben opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk en middels dialoog invulling kunnen geven aan een succesvolle uitvoering van dit project.

Gemeente, Ingenieursbureau en aannemer hebben gezamenlijk in de bouwteam en uitvoeringsfase aan de lat gestaan voor een succesvolle uitvoering van dit project: er is met elkaar gezocht naar oplossingen, er hebben constructieve open gesprekken plaatsgevonden en de onderlinge sfeer op het werk was ook positief, kortom alle complimenten aan diegene die een bijdrage aan dit project hebben geleverd!

Peter Muller projectleider van het IBD Drechtsteden blikt terug "een leerzame ervaring om met ontwerper, beheerder en aannemer constructief te mogen samenwerken met een mooi resultaat"

Wat zijn precies de uitkomsten?

Ten behoeve van de evaluatie van het pilotproject Visbrug zijn de verschillende fases van het project geëvalueerd. 1. Initiatief- en Ontwerpfase 2. Adviesteamfase 3. Aanbestedingsfase 4. Bouwteamfase en na afronding van de werkzaamheden, is de 5e fase, namelijk de uitvoering geëvalueerd.

Hieruit zijn leerpunten en bouwstenen ter ontwikkeling opgehaald voor kennisoverdracht binnen MKB kring en Gemeente Dordrecht. Handig voor het gebruik van het geleerde in vervolg projecten en zorg te dragen voor de borging voor "Samenwerken naar in 1x goed". Denk hierbij aan bijvoorbeeld innovatie, contractvormen, risico en kansenanalyse, duurzaamheid, planning, fasering, bereikbaarheid en hinder, communicatie, efficiëntie en kostenreductie.

De belangrijkste leerelementen op rij!

  • Doorlooptijd: planning van het ontwerp vooraf helder stellen en daarop actief sturen is essentieel gebleken. Tevens dient er voldoende tijd te worden ingepland voor de verschillende fases in het project. Voldoende tijd beschikbaar stellen voor de bouwteamfase is van belang voor een optimale inzet voor gezamenlijke kennis verbreding en benutten lerend vermogen.
  • Betrokkenheid en verbinding met de Opdrachtgever: voor het toelichten van keuzes en in de ontwerpfase scherpte op de keuzes, werkt bevorderend voor de samenwerking van het projectteam en het totale proces in kwaliteit en in tijdigheid. Dat zorgt voor wederzijds begrip en betere beeldvorming van doelstellingen en kaders.
  • Een Bouwteamcontract: wordt gezien als een hele goede manier om gezamenlijk mooie resultaten neer te zetten. De mogelijkheid om voorafgaand aan de uitvoering al in vertrouwen te kunnen sparren met de uitvoerende partij en mogelijkheid voor de uitvoerende partij om vooraf mee te kunnen denken en inbreng te kunnen geven in het project is essentieel gebleken. Zorg wel voor voldoende ruimte (contractueel en planningstechnisch) voor inbreng vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer in het DO/UO ontwerp. Hierdoor wordt een goede mix verkregen van ontwerp-, uitvoerings-, en materiaalkennis dat de kwaliteit van het product en het project in zijn geheel ten goede komt. Dat zorgt ook voor betrokkenheid en eigenaarschap aannemer en goede sfeer op het project.
  • Aanbesteding: opdrachtgever zoekt een samenwerkingspartner waarmee hij/zij deze opdracht kan realiseren met een zo goed mogelijk projectresultaat. Door bij de aanbesteding te kiezen voor een contractvorm waarbij samenwerking onderdeel vormt van het contract (bijv. bouwteam) en niet te focussen op Prijs, maar op Kwaliteit is de kans op een meedenkende samenwerkingspartner vele malen groter. Om als opdrachtgever niet verrast te worden door een hoge prijs, dient een plafondbedrag meegegeven te worden bij de aanbesteding. Dit is transparant richting de markt, maakt verwachtingen helder en komt proces ten goede.
  • Integraliteit: het integraal voorbereiden en uitvoeren van een project wordt als zeer positief ervaren: periodieke afstemming met beheer en stedenbouw dient niet alleen gedurende de voorbereiding van het project plaats te vinden, maar zeker ook gedurende de uitvoering. Buiten op locatie met aannemer en beheer en stedenbouw integraal kijken naar uitvoeringszaken en knelpunten, en hierover ook gezamenlijk keuzes te maken, versterkt de saamhorigheid en kwaliteit.
  • Resultaat: De integrale aanpak vanuit een bouwteamcontract met opdrachtnemer en overige stakeholders heeft geleid tot een hoge kwaliteit en een tevreden omgeving.
  • Evaluatie: zorg ervoor dat iedere projectfase wordt geëvalueerd. Doe dit met alle betrokkenen uit het projectteam.

Wat heeft dit project anders heeft gemaakt dan andere projecten?

De samenwerkingsgedachte vanuit het convenant met de MKB Kring Dordrecht en de open dialogen die hiermee gepaard gaan en de kernwaarden die we hierin met elkaar hebben afgesproken. In de voorbereiding is met MKB adviseurs gesproken over allerlei projectinhoudelijke zaken en risico's. Hierdoor kan in de voorbereiding al rekening worden gehouden met zienswijzen vanuit de markt. De keuze om in bouwteamverband het project uit te voeren, met weinig nadruk te leggen op de Prijs heeft ook erg goed uitgepakt. Hiervoor geldt ook de vastgestelde kernwaarden uit het convenant en de dialogen die met elkaar worden gevoerd om er gezamenlijk iets moois van te maken.