Skip to main content

Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep is van start gegaan met als doel het thema Duurzaamheid beter geborgd te krijgen in GWW-projecten, en daarmee bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen die er vanuit het Rijk, de Gemeente en vanuit de markt zijn. Het thema Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde, maar in de praktijk wordt daar op dit moment nog te weinig van terug gezien. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zullen er nu echt stappen gezet moeten worden in de gehele GWW-keten. Om die reden zal de werkgroep zich in dit thema verdiepen om kennis te verzamelen hoe het thema Duurzaamheid zo goed en effectief mogelijk onderdeel gaat worden van een project en dat het project daarmee ook zo duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd. Het ultieme doel is dat een duurzame werkwijze in de GWW-keten een automatisme wordt bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en dat het thema Duurzaamheid daardoor geen speciale aandacht meer vraagt, maar dat het standaard in ons DNA is verweven.  

Dat is best wel een uitdaging, aangezien duurzaamheid een erg breed begrip is. Hierbij kan men echter denken aan bijvoorbeeld materialen, hergebruik, circulair, reductie CO2 uitstoot, inkoopprocedures en eisen, aanbestedingsstrategie, certificaten, meetsystemen om duurzaamheid meetbaar te maken (MKI) etc. 

Om hiermee aan de slag te gaan, heeft er een verkenning plaatsgevonden naar de behoeften van de opdrachtgever en opdrachtnemerHiervoor zijn dduurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente Dordrecht en van de marktpartijen op een rij gezet, waaruit bleek dat het belang van duurzaamheid van beide kanten wordt erkent. Vanuit deze doelstellingen zal de werkgroep besluiten waar mee aan de slag wordt gegaan in het kader van prioriteitsstelling. Een beoogd resultaat van de werkgroep is het creëren van een kennistafel/platform, waarin de opgehaalde informatie en voorbeelden over de diverse aspecten van duurzaamheid worden vastgelegd in een kennisbibliotheeken op deze wijze voor iedereen te raadplegen is wanneer zij aan de slag gaan met een project. 

De insteek van de werkgroep is om zich vooral te richten op doelstellingen op de kortere termijn en de acties/maatregelen die we nu al kunnen toepassen. Kleine stappen maken om op korte termijn vernieuwing op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Heb je vragen over de werkgroep Duurzaamheid? Neem contact op met Maurice Ellenbroek van Gemeente Dordrecht.