Skip to main content

Werkgroep Digitalisering

Het is helaas een bekend gegeven dat bij projecten in de buitenruimte veel informatie- en dataverlies voorkomt in de faseovergangen van opdrachtgever naar opdrachtnemer en vice versa, zie afbeelding hieronder. Dit heeft als gevolg dat er onnodig veel dubbel werk wordt verricht en er verouderde of missende gegevens in de verschillende systemen staan wat leidt tot faalkosten. Om deze reden is de werkgroep digitalisering gestart met de ambitie om alle data volgens het landelijk gegevensmodel en afspraken centraal te structureren. Ambitieus? Zeker! Maar hiervoor heeft de werkgroep een plan uitgewerkt. 

Om aan de slag te gaan is er een verkenningssessie geweest waarbij er integraal pijnpunten en verbeterslagen zijn benoemd. Hieruit is gebleken dat het revisieproces op dit moment de grootste bottleneck is. Het plan is om de uitwisseling van onvolledige, onbruikbare (maar ook overcomplete!) revisiegegevens te verbeteren. De focus ligt hierbij op het nemen van kleine stappen om dataoverdracht op een toegankelijke manier mogelijk te maken met behulp van het landelijke gegevenswoordenboek. Deze wens tot verbetering is immers echt niet uniek in het Dordtse, maar is landelijk toepasbaar. Toch bestaat er schroom om hier gezamenlijk concrete stappen in te zetten. Juist deze samenwerking tussen gemeente en marktpartijen maakt deze stap mogelijk, met het besef dadeze kennis ook breder ingezet kan worden en dat we zo kunnen profiteren van verdere optimalisatie in de toekomst.   

Door te starten bij de revisie, wordt er een manier van werken en een basisstructuur gecreëerd die vervolgens toegepast kan worden, meer voortijdig in andere projecten. Denk hierbij aan de start van het project (het aanleveren van de basisgegevens) en de projectuitwerking (bij het ingenieursbureau). Uiteindelijk kan het (werken/verrijken) van het datamodel van begin tot eind als spil in de informatie-uitwisseling aangehouden worden.  

De eerstkomende uitdaging zit in het toepassen in komende pilotprojecten. Doordat de werkprocessen intern en onderling (gedeeltelijk) aangepast moeten worden, vraagt dat meedenkendheid en nieuwsgierigheid naar elkaars handelen. Maar dat is er. Het kost echter ook nu iets meer tijd en energie om uiteindelijk de winst in tijd en geld bij volgende projecten terug te kunnen zien.  

De werkgroep gaat graag aan de slag, vanuit de kenniskring Dordrecht (gemeente en marktpartijen) om de juiste projecten te selecteren. Heb je vragen over de werkgroep Digitalisering? Neem contact op met Karel Ossewaarde van Gebiedsmanagers. 

Deelnemende partijen