Skip to main content

Werkgroep Past Performance

Vanuit de gesprekken met de markt (MKB Convenant GWW) is duidelijk naar voren gekomen dat er een behoefte is aan dialoog en wederzijdse beoordeling binnen de uitvoering van een project. Om dit mogelijk te maken, is de werkgroep Past Performance gestart met als doel om de landelijke CROW Past Performance systematiek toe te passen in projecten. Dit is een bestaande landelijke systematiek dat als doel heeft om de prestaties te verbeteren en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te professionaliseren.

Wederzijdse beoordeling betekent dat de opdrachtgever de opdrachtnemer zal beoordelen en vice versa. Deze gesprekken vinden plaats tijdens het project om ervoor te zorgen dat er op tijd bijgestuurd kan worden met als doel een betere samenwerking én een beter resultaat. Past Performance kan daarnaast ook ingezet worden ten behoeve van het selecteren van marktpartijen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen, dit gebeurt echter in Dordrecht niet, de werkgroep Past Performance vindt het onderlinge gesprek en het bijsturen in de samenwerking veel belangrijker!

De CROW Past Performance systematiek zal onderdeel worden in de projecten die in 2021 worden aanbesteed. Omdat het een nieuwe systematiek is voor Dordrecht, zijn diverse directievoerders en toezichthouders opgeleid en getraind. Na een bepaalde tijd en x aantal projecten, zal er teruggekeken worden hoe de wederzijdse beoordeling wordt ervaren door de opdrachtgever en opdrachtnemer en kan waar nodig bijgestuurd worden. Daarnaast zal de werkgroep zich verdiepen in hoe de leerpunten van de ervaringen centraal kunnen worden vastgelegd en gedeeld kunnen worden binnen de kenniskring Dordrecht.

Heb je vragen over de werkgroep Past Performance? Neem contact op met Maurice Ellenbroek van Gemeente Dordrecht.