Innovaties bij riolering
Duurzaamheid in toekomstige Waterhuishouding

Er is zorg over de huidige en toekomstige kwaliteit van het (afval)watersysteem, zeker in het licht van de ontwikkelingen in klimaat en veroudering. Het is van belang om een versnelling te realiseren in de vernieuwing van (het denken over) het toekomstig watersysteem, met betere kwaliteit en lagere kosten. Niet alleen tegen wateroverlast, maar ook omdat ‘het openleggen van de straat’ aanleiding kan zijn voor een bredere aanpak van de leefbaarheid in wijken.

Denk vanuit het oogpunt van de vervangingsopgave in rioleringen. Echter rioleringen zijn weliswaar de ‘eerstelijns-verdediging’, maar er zijn veel meer (innovatieve) maatregelen die bijdragen aan een waterhuishoudingssysteem dat toekomstbestendig is. Eind 2019 moeten alle gemeentelijke ruimtelijke ingrepen integraal op hun klimaatbestendigheid worden getoetst, zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het klimaat robuust inrichten van de gebouwde omgeving moet het ‘nieuwe normaal’ worden. Voorts zal er met betrekking tot de ontwikkeling omtrent de verdichting stad en circulaire stad een visie moeten worden ontwikkeld hoe te komen tot een gesloten afvalwaterketen in 2050.

Gemeenten en waterschappen ontwikkelen samen met de markt een visie omtrent “het riool van de toekomst” in relatie tot de wens om in 2050 een gesloten afvalwaterketen in heel Nederland te hebben.

Copyright 2020 © Rondom GWW

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen