Open Convenant

In de gemeenten Rotterdam en Dordrecht geven Stadsbeheer samen met het Ingenieursbureau invulling aan onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de gemeenten. Dat doen die diensten samen met de markt. Met marktpartijen die hun kennis en ervaring inzetten om de diensten van de gemeente voortdurend te helpen hun opdracht voor burgers en bedrijven uit te kunnen voeren. Dat doen ze door het uitvoeren van projecten.

Samenwerken aan hetzelfde doel

In de afweging tussen contract en contractrelatie voor die projecten, hebben de diensten van Rotterdam onderkent dat zij in het routinematig segment van inkoop meer aandacht nodig hebben voor de relatie met MKB-bedrijven. MKB-bedrijven die met hun specifieke waarde toevoeging in belangrijke mate partners zijn van de stad om haar schoon, heel en veilig te houden. Partners in de stad die elkaars belangen verstaan, in elkaar investeren en op die manier zich steeds meer ontwikkelen naar strategische partners.

De Open Convenant Aanpak doe je samen!

De toevoeging 'open' borgt het toetsbare proces en de transparantie van de samenwerking onder dit convenant. Maar ook dat het convenant het mogelijk maakt dat partijen vanuit de markt kunnen toetreden tot het convenant mits ze het gedachtegoed en de afspraken van het convenant onderschrijven en daar naar handelen. Als voorbeeld van zo'n afspraak geldt dat zij op open wijze kennis en ervaring uit onder het convenant uitgevoerde projecten delen.

Organisatie

Het convenant vindt zijn uitwerking in door de partners uit te voeren zogenaamde convenantprojecten, waarin ze zoveel mogelijk van elkaar willen leren teneinde zowel de kwaliteit van het resultaat als van het proces te verbeteren. Onder begeleiding van een convenantmanager worden per convenantproject concrete resultaten vastgesteld. Resultaten die beschikbaar komen als kennis en uitgangspunt voor andere routinematige projecten die partners binnen maar vooral ook buiten het convenant uitvoeren en die als effect onder meer de reductie van verspilling veroorzaken.

Faseringen

Convenantprojecten staan partijen toe in een vroeg stadium van een project te participeren door kennis en expertise in te brengen. Resultaat is een betere uitvraag ( vraaginnovatie) en een contractvorm die aansluit bij de uitvraag en het doel. Partijen die in een vroege fase deelnemen, zijn vooralsnog uitgesloten van de competitie en komen dus niet in aanmerking voor de uitvoering van de werkzaamheden. Aan de competitie kunnen ook partijen deelnemen die nog geen verbinding hebben met het convenant. In het geval dat een dergelijke partij succesvol is in de competitie committeert hij zich wel aan de afspraken onder het convenant.

Wat doen we?

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam en Dordrecht. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten en met de gemeente Dordrecht een intentieovereenkomst. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van beide gemeenten.

MKB Convenant

Dit gedachtegoed is ondergebracht in een Open MKB Convenant waarbij de volgende ambities geformuleerd zijn:

 • Publiek-private samenwerking c.q. processen verbeteren
 • Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in passen
 • Hinder voor burgers en bedrijven verminderen
 • De verspilling in routinematig inkopen terugdringen
 • Kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeteren
 • (Sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling
 • Bouw en onderhoud van de openbare ruimte maximaliseren

Kortom: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!
Participatie in Rondom GWW is niet alleen voorbehouden aan MKB-bedrijven uit Rotterdam. MKB-bedrijven uit andere regio's zijn welkom om zich aan te sluiten bij dit initiatief en kringen te vormen rond een lagere overheid in Nederland. Inmiddels zijn er al initiatieven voor 5 regiokringen.

Ladder van samenwerken

Samenwerken is een proces dat niet vanzelf tot stand komt. Bij vele vormen van samenwerken binnen projecten en programma's worden teams en groepen samengesteld en beginnen vanaf hert allereerste begin gelijk aan de beoogde resultaten te werken. Soms wordt bij een PSU kennisgemaakt, maar veel tijd daarvoor is er niet. Binnen Rondom GWW hebben we een proces beschreven ter ondersteuning van de ontwikkeling van dit programma.

Alle eerste bijeenkomsten van de convenantprojecten met de gemeente Rotterdam staan in het teken van 'Kennis maken' en 'Begrijpen'. Wie zijn we en wat kan iedereen? Waar zijn we goed in en wat niet?

Bij het uitwisselen van deze informatie krijgen we inzicht in elkaars kennis en vaardigheden. Dat is de basis voor 'Waarderen'.

In de projectgroepen wordt daarnaast stilgestaan bij het benoemen en erkennen van elkaars kracht. En daar waar er successen behaald worden worden die oo gezamenlijk gevierd. Binnen de Bouwsector is deze stap niet vanzelfsprekend, vandaar dat we binnen Rondom GWW er veel tijd aan besteden. Langszamerhand ontstaat 'Vertrouwen' en voelen we dat we elkaar kunnen versterken. We gaan elkaar zien als "Thrusted Partner", een vertrouwde partner. Natuurlijk is soms nog landje pik, maar daar zitten we boven op.

Nadat we hier allemaal de tijd voor genomen hebben komen we eigenlijk pas toe aan 'Samenwerken'. Met een gezamenlijke Ambitie en Beeld van de Toekomst kunnen afspraken gemaakt worden hoe je dit regelt.

Ambitie

Vanuit een publiek-private integrale samenwerking leren, ontwikkelen en delen we leerervaringen met als doel:

 • Publiek-private samenwerking processen van elkaar verbeteren
 • Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen
 • Hinder voor burgers en bedrijven verminderen
 • De verspilling in routinematig inkopen terugdringen
 • Kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeteren
 • (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling
 • Bouw en onderhoud van de buitenruimte optimaliseren

Belangrijke doelen van convenant

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen
 • de verspilling in routinematig inkoop terug te dringen
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren
 • leerervaringen die ambtenaren en bedrijven opdoen bij de werken delen en ervan leren bij de volgende projecten

Wie zijn we?

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam en Dordrecht. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten en met de gemeente Dordrecht een intentieovereenkomst. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van beide gemeenten.

Wat ging er aan vooraf?

In 2003 startten een aantal lokale en regionale MKB-bedrijven in de GWW en de gemeente Rotterdam een dialoog met als doel te komen tot een betere, efficiëntere en meer duurzame samenwerking.

In 2011 heeft de gemeente Rotterdam met MKB-Rijnmond (nu Stichting Rondom GWW) een open convenant gesloten dat voor het routinematig segment van inkoop de relatie met de regionale MKB-bedrijven formaliseerde.

In de experimentele fase die volgde kregen MKB-bedrijven de gelegenheid, in bv. Rioolprojecten, hun specifieke waarde toe te voegen en samen met de gemeente naar kostenbesparingen te kijken.

In de volgende jaren zijn ze belangrijke partners van elkaar geworden met een gezamenlijk doel: de stad om haar schoon, heel en veilig te houden. Partners in de stad die elkaars belangen verstonden, in elkaar investeerden en op die manier zich steeds meer ontwikkelden naar strategische partners.

In november 2018 is de experimentele fase afgesloten en is gezamenlijk besloten over te gaan naar een programmatische aanpak, die ervoor moet zorgen dat de gekozen aanpak in de lopende werkprocessen wordt geïmplementeerd.

Kring Rotterdam:

 • Aannemingsbedrijf A.C. de Groot
 • BAM Infra Regionaal Rotterdam
 • Betonindustrie De Hamer
 • Dura Vermeer
 • Gebiedsmanagers
 • Jac. Barendregt
 • Aannemingsbedrijf Kroes
 • KWS Infra Zwijndrecht
 • Aannemersbedrijf Lindeloof
 • Aannemingsbedrijf Van der Meer
 • Van der Werff Groep
 • van Dijk Maasland
 • Verboon Maasland
 • Verheij Infra
 • Aannemingsbedrijf Versluys en Zoon
 • Waalpartners
 • Wallaard Aannemersbedrijf
 • W. van den Heuvel & Zoon Infra

Kring Dordrecht:

 • de Groot Schagen
 • de Kuiper Infra Bouw
 • DG Infra
 • Dura Vermeer
 • Gebiedsmanagers
 • Gebr. De Koning
 • Heijmans
 • Jac. Barendregt
 • Jos van der Graaf
 • van Kessel 
 • Kloens
 • Lindeloof
 • Moerland
 • Mouwrik
 • van Dijk
 • Timmer-Verzijl
 • Verboon Maasland
 • Verheij Sliedrecht
 • Versluys Groep
 • Wallaard
 • BAM Infra Regionaal Rotterdam

Copyright 2020 © Rondom GWW

Website in samenwerking met

Volg ons op Social Media

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen