Skip to main content

Werkgroepen

Aan de hand van diverse werkgroepen zorgt de Stichting ervoor dat er integraal kennis wordt ontwikkeld op diverse thema's. Er wordt onderzocht hoe deze kennis tot collectieve verbeteringen kan zorgen in de samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten. Hieronder staat een lijst van diverse werkgroepen en wat hun doel is.

Heb je interesse of wil je meer informatie verkrijgen over de werkgroepen?

WerkgroepenDoel en omschrijving
Past Performance

Doel is wederzijdse beoordeling transparant maken om hierover beter met elkaar in gesprek te komen. Een basis wordt gelegd om tussentijds op het project gezamenlijk bij te sturen. Ingrediënt voor de opbouw van de relatie en een verbeterde samenwerking.

 • Systeem voor past performance is gereed en te gebruiken. Er is gecommuniceerd dat dit systeem per 1 mei 2020 gebruik gaat worden. Deze implementatie ism de marktpartijen wordt begeleid en gezamenlijk geëvalueerd
 • Digitale mogelijkheid om toelichting/training te geven op het systeem voor zowel de markt en de gemeente wordt verkend
Continuïteit

Doel van dit inzicht meer gelijkmatigheid proberen aan te brengen in het aanbod van de projecten om zo de bezettingsgraad bij zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde te optimaliseren en de werkdruk te nivelleren. Tijdens en na 1,5 meter economie wordt belangrijk om continuïteit in projectenaanbod naar de markt te behouden en welke randvoorwaarden of mogelijkheden hierin ondersteunend zijn.

Communicatie

Kennisoverdracht en Cultuurverandering binnen de gemeente en MKB kring Dordrecht in ‘Meer aan de voorkant samenwerken in de GWW keten voor in 1 x goed’.

Doel is het bereik in de doelgroepen hierin te vergroten door te groeien van informatie overdracht naar meer 2 zijdig communiceren (weten, willen en kunnen)

 • Welke wijze van communiceren past bij de gemeente en bij de markt? Wat zou effectief zijn tijdens en na 1,5 meter economie?
 • Deelname aan de Infratech door profilering met het programma en de Meest MKB vriendelijke gemeente. Wat willen we bereiken en welke inbreng is nodig?
 • Kennismaking activeren met de bedrijven die zich voorstellen en de medewerkers van de gemeentelijke afdelingen, digitale mogelijkheden verkennen
 • Inzoomen op 1 jaar MKB kring zoals video-posts
SROI

Doel is de meerwaarde voor alle organisaties te creëren (de randvoorwaarde) voor het vergroten van de slagingskans voor inzet SROI. Samenwerking en krachtenbundeling staat hierin centraal. 4 verdiepingsonderwerpen:

 • Gezamenlijke SROI visie 2.0 meerwaarde voor alle organisaties en voor betrokken medewerkers, waarop ROSI en imago branche jonge instroom naar een hoger plan komt
 • Gezamenlijk opleiden ‘duurzame inzetbaarheid’ in gedeelde verantwoording – Competentiegerichte opleiding hoe werkt dat, hoe zien de leerlijnen uit en hoe bouwen we een gezamenlijke pool van instromers en gezamenlijke opleidingsinitiatief hiervoor op en met wie
 • SROI Inzet passend in de praktijk – wat kunnen we op de dag voor vandaag doen als het gaat verkenning van maatwerkoplossingen
 • Evenwichtige inzet van medewerkers hoe kunnen we een dusdanige planning met instromers en herintreders bereiken, waarop werkzaamheden verdeeld over jaar of meer jaren de instromers ondersteunen
Digitalisering

Doel is het verkennen passende mogelijkheden van digitaal beheren en bouwen.

 • Wat levert toepassing van digitalisering in databeheer en dataoverdracht op
 • Wat is passend voor het project (welke oplossing zoeken we: projectbeheersing, aantoonbaarheid en kwaliteitsborging, burgerinbreng)
 • En op welke manier kunnen kleine stappen binnen projecten genomen worden?
 • Verkenning pilotprojecten als volgende stap vanuit het adviesteam, waarin de uitkomsten vanuit de werkgroep wordt benut
Omgevingsmanagement

Doel is meer grip te krijgen op de omgeving in projecten vanaf de initiatiefase tot en met realisatie en onderhoudsfase.

 • Omgevingswet treed in 2021 in werking, wat betekent de rol van de burger als partner voor onze projectpraktijk, en hoe verloopt de inbreng van de burger op een effectieve manier?
 • De Omgeving in de Grip krijgen met onderbouwde risico’s, hoe word omgevingsmanagement effectief voorbereid en toegepast, en welke processtappen doorlopen we bij burgerparticipatie?
 • Op welke manier kan met 1,5 economie een digitale wijze van communicatie passend zijn.
 • Op welke manier(en) kom je voor iedere wijk tot een geschikte, effectieve communicatieaanpak?
 • Verkenning binnen pilotprojecten als volgende stap vanuit het adviesteam, waarin de uitkomsten vanuit de werkgroep wordt benut
Duurzaamheid

Doel is het creëren van een Kennistafel/werkgroep die gezamenlijk bezig gaan met het onderwerp duurzaamheid en op welke wijze je dit binnen infra projecten kunt toepassen.

 • Samenwerken vanuit duurzaamheidsambities: welke kansen zien we binnen duurzaamheid en welke toepassingen vinden we van belang
 • Output hiervan kan worden vastgelegd in een kennisbibliotheek die voor anderen ook weer te raadplegen is ten behoeve van toepassing in projecten.
 • Dit kan bijvoorbeeld gaan over materialen, hergebruik, circulair, reductie co2 uitstoot, inkoop procedures, certificaten, meetsystemen op duurzaamheid meetbaar te maken (MKI) etc.
 • Verbinding met Circellab, die expertise kan inbrengen en eerdere ervaring heeft opgedaan
 • De output van de kennistafel/werkgroep kan worden ingebracht in (pilot)projecten met  de adviesteamgesprekken, en kan ook via kennisbank verlopen.